کارمندان

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی  شماره تلفن  مستقیم پست الکترونیکی
دکتر سید فخرالدین افضلی مدیر دفتر  4787 36286421  
الهام امامی معاون دفتر 4961 36286421 eemami22@shirazu.ac.ir
سیده بتول موسوی مسئول دفتر 4787 36286421  
عباس سلیمانی کارشناس پژوهشی 4946   a.soleymani@shirazu.ac.ir
محبوبه علمی کارشناس پژوهشی -آموزشی 4720   mahboobeh.elmi@shirazu.ac.ir
اعظم مومنی کارشناس پژوهشی 4950   azam.momeni@shirazu.ac.ir
مریم میرزایی کارشناس پژوهشی ومگا پروژه های نفتی 4953   m.mirzaei@shirazu.ac.ir
سمیه ابراهیمی کارشناس پژوهشی و PMO 4717   s.ebrahimi@shirazu.ac.ir
رضا مظلوم زاده کارشناس پژوهشی 4069   r.mazloomzadeh@shirazu.ac.ir
محسن حسام الدینی کارشناس پژوهشی 4155   m.hesameddini@shirazu.ac.ir
احمد روشن ضمیر کارشناس پژوهشی 4154   ahmad.rowshanzamir@shirazu.ac.ir
زهرا ابراهیمی کارشناس پژوهشی 4971    
الهام خصوصی کارشناس حقوقی 4152   elham.khosusi@shirazu.ac.ir
زهرا اسدسنگابی دبیرخانه 4789    
جمیله شفیعی دبیرخانه 4788    
حمید محمدی امور بیمه