کارمندان

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی  شماره تلفن  مستقیم
دکتر سید فخرالدین افضلی مدیر دفتر  4787 36286421
الهام امامی معاون دفتر 4961 36286421
سیده بتول موسوی مسئول دفتر 4787 36286421
عباس سلیمانی کارشناس پژوهشی 4946  
محبوبه علمی کارشناس پژوهشی -آموزشی 4720  
اعظم مومنی کارشناس پژوهشی 4950  
مریم میرزایی کارشناس پژوهشی ومگا پروژه های نفتی 4953  
سمیه ابراهیمی کارشناس پژوهشی و PMO 4717  
رضا مظلوم زاده کارشناس پژوهشی 4069  
محسن حسام الدینی کارشناس پژوهشی 4155  
احمد روشن ضمیر کارشناس پژوهشی 4154  
زهرا ابراهیمی کارشناس پژوهشی 4971  
الهام خصوصی کارشناس حقوقی 4152  
زهرا اسدسنگابی دبیرخانه 4789  
جمیله شفیعی دبیرخانه 4788  
حمید محمدی امور بیمه