آیین نامه ها

 

  • شیوه نامه اجرایی  فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دانشگاه شیراز
  • پیوست های شیوه نامه ارسالی وزارت
  • شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اساتید درجامعه و صنعت  در دانشگاه شیراز

    این شیوه نامه به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاه با بخش های جامعه وصنعت در همه حوزه های علمی، همچنین عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی مؤسسه در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی ها و مهارت های ایشان در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی به جامعه فراهم می سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیر دولتی (شامل بخش های صنعتی، اجتماعی وفرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع ورشته های فعال مؤسسه حضور می یابد.و بر اساس تخصص خود به عارضه یابی و آسیب شناسی مسایل و مشکلات جامعه و صنعت پرداخته و با راهکارهای پژوهشی علمی و تحقیقاتی نسبت به حل مشکلات اقدام خواهد نمود.