کارمندان

ارتباط با ما:

شیراز-بلوار جمهوری اسلامی-ساختمان مدیریت-طبقه پنجم -دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی

تلفن:36286421           ایمیل:Ind.research@shirazu.ac.ir

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی  شماره تلفن  مستقیم پست الکترونیکی
دکتر مهدی اسکروچی مدیر دفتر  - 36286421  
کریم عبدالهی نزاد معاون دفتر 4961 36286421 eemami22@shirazu.ac.ir
نرگس نعمتی مسئول دفتر 4787 36286421 b.mosavi@shirazu.ac.ir
عباس سلیمانی کارشناس پژوهشی 4946   a.soleymani@shirazu.ac.ir
فاطمه منوچهری کارشناس پژوهشی 4069    
سمیه ابراهیمی کارشناس پژوهشی  4717   s.ebrahimi@shirazu.ac.ir
محسن حسام الدینی کارشناس پژوهشی 4155   m.hesameddini@shirazu.ac.ir
الهام خصوصی کارشناس حقوقی 4152   elham.khosusi@shirazu.ac.ir
جمیله شفیعی دبیرخانه 4788    
حمید محمدی امور بیمه