تفاهم نامه ها

 

سال 1400 سال 99 سال 98 سال 97
 
 
 
 
 
 
 
 
  چهار جانبه  
 

تولید واکسن پیشرفته کرونا 

 
  اسفند  
  نوروز    
     
 

سه جانبه اداره کل آموزش

فنی و حرفه ای استان فارس و

دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس و دانشگاه شیراز