تفاهم نامه ها

 

سال 99 سال 98 سال 97
چهار جانبه  

تولید واکسن پیشرفته کرونا 

 
اسفند  
نوروز    
   

سه جانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس و دانشگاه شیراز