بازگشت به صفحه کامل

درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر در توسعه همکاری با جامعه و صنعت


کتاب درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر  در توسعه همکاری با جامعه و صنعت:

https://www.msrt.ir/fa/news/61077/

لینک کتاب صفحه مربوطه در سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت:

https://industry.msrt.ir/fa/page/1795/